Warunki korzystania z usług aplikacji Zastępstwa

Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2016

Witamy w aplikacji Zastępstwa

Dziękujemy za korzystanie z naszej aplikacji. Usługi są świadczone przez osobę prywatną Bartłomiej Mazur.
Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Korzystanie z Usług

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.
Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez aplikację Zastępstwa. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.
Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z Usług nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.
W Usługach są udostępniane pewne treści nienależące do aplikacji Zastępstwa. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze sprawdzamy treści, dlatego nie należy przyjmować takiego założenia.
W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.
Niektóre z naszych Usług są dostępne na telefony komórkowe. Nie należy korzystać z tego typu usług w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia stosowanie się do przepisów z zakresu bezpieczeństwa bądź przepisów ruchu drogowego.

Konto Facebook

Do korzystania z niektórych Usług może być potrzebne konto Facebook. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta Facebook, należy zadbać o poufność hasła. Za to, co dzieje się na koncie Facebook lub za jego pośrednictwem zawsze odpowiada jego właściciel. Nie należy używać hasła do konta Facebook w aplikacjach innych firm.

Ochrona prywatności i praw autorskich

W Polityce prywatności aplikacji Zastępstwa wyjaśniono sposoby traktowania danych osobowych użytkownika oraz ochrony jego prywatności podczas korzystania z Usług. Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że aplikacja Zastępstwa może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.
Reagujemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń.

Materiały użytkownika w Usługach

Niektóre z Usług umożliwiają użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści. Krótko mówiąc, własność użytkownika nadal nią pozostaje.

Modyfikowanie i likwidowanie Usług

Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi.
Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Usług, jednak zależy nam, aby do tego nie doszło. Aplikacja Zastępstwa może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług użytkownikowi bądź dodać lub utworzyć związane z nimi nowe ograniczenia.
Uważamy, że dane użytkownika należą do niego oraz że istotne jest zapewnienie mu do nich dostępu. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników oraz umożliwimy im pobranie informacji z danej Usługi.

Informacje o niniejszych warunkach

Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie. Informacja o zmodyfikowaniu warunków dodatkowych zostanie opublikowana w odpowiedniej Usłudze. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli użytkownik nie akceptuje zmodyfikowanych warunków Usługi, musi przestać z niej korzystać.